Kaj so piškotki in kako delujejo?

Poznate piškotke?

Ne, ne mislimo na omamno dišeče dobrote iz domače kuhinje, ampak na tiste računalniške, s katerimi se srečujemo na spletu.
Piškotek je datoteka, ki se ob obisku spletne strani naloži na naš računalnik ali mobilno napravo, s pomočjo katere nas lahko stran ob ponovnem obisku »prepozna«. Piškotki so pomembni za delovanje spletnih strani in pomagajo upravljavcem spletnih strani, da svojim obiskovalcem zagotovijo čim boljšo uporabniško izkušnjo.

Določeni piškotki so nujni za delovanje spletne strani (npr: za prenos sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju za zagotovitev storitve, ki jo obiskovalec s svojim klikom na določeno mesto na strani izrecno zahteva), drugi služijo za izvajanje različnih analiz obiskov. Z njihovo pomočjo lahko upravljavci spletne strani zbirajo statistične podatke o prometu na svoji strani, lahko pa tudi izvajajo ciljano (personalizirano) oglaševanje, kajti ti piškotki lahko spremljajo aktivnosti uporabnikov na obiskani spletni strani, v določenih primerih pauporabnikom sledijo tudi preko več drugih spletnih strani in tako ustvarjajo njihov profil.

Ker tovrstni piškotki posegajo v zasebnost obiskovalcev spletnih strani je bistveno, da smo obiskovalci s piškotki seznanjeni in imamo možnost izbire, ali naj spletna stran na tak način spremlja naše aktivnosti na spletu ali ne. To možnost izbire nam prinašajo določbe spremenjenega Zakona o elektronskih komunikacijah, ki v slovenski pravni red vnašajo spremenjeno Direktivo o zasebnosti v elektronskih komunikacijah (2002/58/ES) in ki so začele veljati s 15. 6. 2013. V skladu s tem bo po novem vsak upravljavec spletnih strani v Slovenji moral za uporabo dodatnih piškotkov – tistih, ki niso pogoj za samo delovanje spletnih strani, od svojih obiskovalcev najprej pridobiti privolitev.

Piškotki ki jih uporablja spletna stran:

Čas obstoja (glede na Google): 2 leti od nastanka/ažuriranja

Piškotke Google Analytics, vgrajene na naši strani, uporabljamo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Informacije uporabimo za pripravo poročil in za pomoč pri izboljšanju spletne strani. Piškotki zbirajo informacije na anonimen način, vključno s podatki o številu obiskovalcev strani, od kod so obiskovalci vstopili na spletno stan in o straneh, ki so jih obiskali.

Čas obstoja (glede na Google): 6 mesecev od nastanka/ažuriranja

Piškotke Google Analytics, vgrajene na naši strani, uporabljamo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Informacije uporabimo za pripravo poročil in za pomoč pri izboljšanju spletne strani. Piškotki zbirajo informacije na anonimen način, vključno s podatki o številu obiskovalcev strani, od kod so obiskovalci vstopili na spletno stan in o straneh, ki so jih obiskali.