Nagrajenci Morfemove nagradne igre 17. 6. 2020 – Objavljeno v: Prispevki o knjigah

[IMAMO IZŽREBANCE] Navdušeni smo nad številom odigranih iger – skupno ste jih odigrali več kot 30.000. Še bolj pa nas veseli, da ste med poletjem uživali v fantastičnih svetovih knjig naše založbe. Sreča pri žrebu se je nasmehnila sodelujočim, ki so navedeni spodaj.

ČESTITAMO! Knjige v vrednosti nagrade čakajo, da si jih izberete.

Tanja Koleša Dobravc200 €
  
Dušan Filipič50 €
  
Melita Gorišek30 €
Staša Ilič Lisjak30 €
Luka Klopčič30 €
Tanja Boltar30 €
Helena Smrekar30 €
Nina Rogina30 €
Alja Radanovič30 €
Mateja Sladič 30 €
Maša Kitner Tepeš30 €
Nika Černe Kržišnik30 €

Glavna nagrada:

bon za knjige v vrednosti 200€

in : bon za knjige v vrednosti 50€

in še: 10x bon za knjige v vrednosti 30€

Kdaj: od 19.6. 2020 do 19.8. 2020

Kako do nagrade:

z nakupom v spletni trgovini morfem.si

s komentiranjem in všečkanjem Morfemovih objav na Facebooku in Istagramu

z objavo fotografij Morfemovih knjig

z igranjem igre Spomin na: https://morfem.nagradna-igra.com/.

Pravila in pogoji Morfemove nagradne igre

1. člen

Organizator nagradne igre je MORFEMPLUS d.o.o, Jezero 55, Jezero, 1352 Preserje (v nadaljevanju Organizator).

Izvajalec nagradne igre je Organizem, Aleš Kralj s.p., Levstikova ulica 8A, 1275 Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju Izvajalec).

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije z izjemo zaposlenih pri Organizatorju in z njim povezanih družb ter zaposlenih pri Izvajalcu.

Nagradna igra poteka od 19. 6. 2020 do vključno 19. 8. 2020.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen

V okviru nagradne igre se bo podelilo:

 • 1x knjige po izbiri v vrednosti 200 €
 • 1 x knjige po izbiri v vrednosti 50€
 • 10x knjige po izbiri v vrednosti 30 €

Nagrado je možno vnovčiti v 6 mesecih od prejema obvestila in sicer v enkratnem znesku. Organizator bo svoje davčne obveznosti v povezavi z nagradami opravil poravnal ob vnovčitvi nagrade.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali jih izplačati v gotovini.

3. člen

Sodelovanje v nagradni igri je možno na več načinov:

 1. z nakupom knjig Organizatorja na njegovi spletni trgovini – www.morfem.si. Vsak evro nakupa kupcu prinese 10 srečk v boben za žreb. Vsi centi se zaokrožijo navzgor (primer: 10,1 € se zaokroži na 11 €),
 2. s komentiranjem in všečkanjem določenih objav na Facebook strani in Instagram profilu Organizatorja – z vsakim komentarjem in reakcijo na objavo bo oseba prejela 100 srečk v boben za žreb,
 3. z objavo fotografij knjig iz ponudbe Organizatorja. Objavljena fotografija bo avtorju prinesla 100 srečk. Upošteva se samo 1 fotografija posameznega uporabnika,
 4. z igranjem igre Spomin na naslovu https://morfem.nagradna-igra.com/. Vsaka odigrana igra bo sodelujočemu prinesla največ 1 srečko v boben za žreb.

Večje število srečk v bobnu za žreb predstavlja večje možnosti pri žrebu.

Nagrajenci v nagradni igri bodo določeni z naključnim računalniškim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

Žrebanje bo najkasneje v petih dneh po zaključku nagradne igre izvedla komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki Izvajalca. O poteku žreba se bo vodil zapisnik. Žrebanje bo dokončno, pritožbe se ne bodo upoštevale.

V nagradni igri lahko posamezni uporabniki sodelujejo kolikor krat želijo, vendar nagrado prejmejo le enkrat.

4. člen

Če vrednost nagrade presega doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 3. točko 108. člena Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

5. člen

Organizator izžrebance obvesti preko elektronskega naslova, ki ga bodo vpisali ob registraciji.

Nagrajenec mora v 10 dneh od prejetja obvestila o nagradi sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in organizatorju poslati svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov, datum rojstva in davčno številko (če vrednost nagrade presega 42 €).

Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če:

 • ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je sodelujoči kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • sodelujoči ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno,
 • če sodelujočega ni možno kontaktirati zaradi napačnega oziroma zatipkanega elektronskega naslova ali polnega poštnega predala.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja oziroma prevzema nagrade na Facebook strani organizatorja, v aplikaciji, v elektronskih poštnih sporočilih nagradne igre ali drugih kanalih obveščanja.

6. člen

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

7. člen

Organizator si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri nekaterih sodelujočih uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem organizator vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj, ter da bo take uporabnike izločil iz sodelovanja v nagradni igri.

8. člen

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje Izvajalcu. V zvezi z izvedbo zahteve sodelujoči ne nosi nobenih stroškov.

Pri izvedbi nagradne igre se uporabljajo naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, IP naslov, uporabniško ime (Instagram), ID številka Facebook uporabnika.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre Organizator ne hrani.

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da Organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre, v primeru prijave na prejemanje novic največ trikrat letno pa tudi za ta namen. Pridobljene osebne podatke bo Organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki v Facebook/Instagram profilu, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

9. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s sprejetjem Pravil in pogojev nagradne igre sprejmejo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani organizatorja.

Sodelujoči se strinja, da Facebook obdeluje podatke o obisku aplikacije nagradne igre.

Nagradna igra ni ne povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za sodelovanje v nagradni igri, bodo posredovani Organizatorju. Za vsebino nagradnega natečaja je odgovoren Organizator.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani Organizatorja.

Sodelujoči v nagradni igri, ki so se prijavili na prejemanje novic, soglašajo, da lahko Organizator uporablja podatke sodelujočih za obveščanje o svojih ponudbah in za trženjske analize, od katerih se lahko kadarkoli odjavijo pisno preko elektronske pošte info@morfem.si.

10. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki lahko za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Jezero, 15. 6. 2020

MORFEMPLUS d.o.o.

« Založba Morfem na Slovenskem knjižnem sejmu 2019 – moč skupnosti
Milan Dekleva, Knjigožer »